Jouw configuraties

Je winkelmandje

0

Proficiat, je staat op het punt om meubelstukken op maat van Moblr. te bestellen. Haastige spoed is echter zelden goed. Wil je nog even wachten met bestellen? Prima. Is je bestelling nog niet compleet? Ook goed. Jouw bestelling blijft in het winkelmandje liggen. Heb je extra advies nodig? Mail je vraag. We helpen je graag verder.

Nog geen

Items.

Jammer, jouw winkelmandje is nog leeg. Vanzelfsprekend is het goed om eerst rond te kijken en inspiratie op te doen. Als je weet wat je wilt, is het eenvoudiger om de configuratie te starten en een meubelstuk naar keuze samen te stellen.  

Jouw bestelling:

€ 0.00

Incl. Btw

Nu bestellen

Welkom bij Moblr

Registreer of login

Welkom! Registreer of login met een van de onderstaande opties, of ga verder als gast.Ga terug

START UW CONFIGURATIE

Stuur ons uw
wensen & vragen.

Wij zijn natuurlijk niet dag en nacht te bereiken, dan is het toch wel zo handig als u een bericht achterlaat. Wij komen dan zo spoedig mogelijk met een antwoord.

Services

Selecteer je onderwerp in het snelmenu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De vennootschap onder firma Van Breukelen Kessels V.O.F., ingeschreven met KvK-nummer 62729969, handelend onder de naam Moblr, gevestigd en kantoorhoudende aan de (5626 EB) Boven Zijde 4 te Eindhoven, Nederland (KvK-nummer62729969 BTW-nummer NL854934364B01, telefoon 040 780 6552, e-mail [email protected]). 2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder met Moblr een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Moblr een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

B1. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
B2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaardering zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
3. In het geval de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vertaald, is en blijft uitsluitend te tekst van de Nederlandse versie maatgevend en dient deze versie te prevaleren bij eventuele verschillen in betekenis c.q. interpretatie.Artikel 3 De overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Moblr zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van Moblr, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Moblr zijn niet bindend.
2. Indien de afnemer aan Moblr gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag Moblr uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarvan worden gebaseerd.
3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen afnemer en Moblr zijn overeengekomen.

4.Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, dient de factuur van Moblr als een opdrachtbevestiging te worden beschouwd.
5. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
6. Moblr is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 30% van de koopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Moblr gerechtigd om alvorens te leveren of met de nakoming van de overeenkomt voort te gaan, aanbetaling van de volledige koopprijs te verlangen, dan wel om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving
1. Moblr verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven.
2. In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Moblr is gerechtigd om voor wat betreft meubels welke uit plaatmateriaal te zijn vervaardigd 2% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Moblr verbindt zich jegens de afnemer hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.
4. Moblr staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel Moblr kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
Moblr blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Moblr de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke.


Artikel 6 De levertijd
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Moblr bij benadering vastgesteld.
2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Moblr ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Moblr én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt Moblr een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van een maand.
5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.


Artikel 7 Het vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Tenzij anders is overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Moblr, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Moblr gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering, bij Moblr melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Artikel 8 De aflevering
1. De afnemer is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Voorts dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.
2. Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer.
3. De afnemer dient Moblr voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
4. Indien bij de aflevering door Moblr blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is Moblr gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 9 De opslag van goederen
1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Moblr binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Moblr is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Moblr:
- Schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen;
- indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Moblr gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Moblr geleden schade te vergoeden.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden in euro. Bij de door Moblr gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto (restant-)koopprijs voor aflevering te geschieden via bank. Betaling met pin of Creditcard is niet mogelijk.
3. Ingeval Moblr een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
4. Indien een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
5. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Moblr aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.
7. Moblr is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Moblr is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.
8. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst
1. Het merendeel van de door Moblr vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door Moblr worden vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de fabriek van Moblr vervaardigd worden. Dit gaat om alle wandpanelen, kasten, meubels, bladen en wandplanken op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Moblr en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.
2. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Moblr hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Moblr heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Moblr.
3. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Moblr niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Moblr het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.
4. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Moblr gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Garantie
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Moblr voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
2. De afnemer moet Moblr in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Moblr is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Moblr.
3. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
- Normale slijtage;
- Onoordeelkundig gebruik;
- Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden;
4. Geen garantie wordt gegeven op:
- Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
- Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
- Het werken van hout.


Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Moblr is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Moblr.
2. Indien Moblr aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Moblr.
3. Indien Moblr zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van Moblr beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 14 Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slecht geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Privacy Policy

Privacy policy voor Moblr, eigenaar van www.moblr.nl/

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.moblr.nl/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.moblr.nl/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Moblr en specifiek www.moblr.nl/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is [email protected].

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.moblr.nl/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.

5) Gebruik van cookies

www.moblr.nl/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.moblr.nl/ te beïnvloeden.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.moblr.nl/ kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.moblr.nl/.

Deze privacy policy is gegenereerd door privacypolicygenerator.nl.

Actievoorwaarden winacties

Bij Moblr organiseren wij af en toe een winactie. Deze actie wordt verspreid via bijvoorbeeld onze website, socialmediakanalen of in onze nieuwsbrief. Op onze winacties zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

           - De winacties worden uitgeschreven en bedacht door Moblr, gevestigd in Eindhoven. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van                  toepassing.
 • - Deelname aan onze winacties is gratis. Je neemt deel door de actiecode in te vullen bij je bestelling. De actiecode bepaalt aan welke       actie je deelneemt. Vanaf het moment van invullen en het plaatsen van de 0 euro bestelling maak je kans om te winnen.
 • - Iedere deelnemer kan één keer deelnemen aan een actie.
 • - De deelnemer is verplicht tot het doorgeven van de correcte, actuele en complete informatie bij deelname.
 • - De deelnemer kan gebeld of een vragenlijst krijgen over de werkzaamheid van de website.
 • - De looptijd van de winactie is tot en met eind november.
 • - Om deel te mogen nemen aan de actie dien je minimaal 18 jaar te zijn. Jongere deelnemers worden uitgesloten van deelname .
 • - De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • - Uiterlijk de tweede week van december wordt de winnaar bekend gemaakt. Deze winnaar wordt gebeld en de winnaar wordt aan de       overige deelnemers bekend gemaakt per nieuwsbrief.
 • - Als je meedoet aan de prijsvraag ga je ermee akkoord dat wij na de montage foto’s en eventuele video’s komen maken voor op social      media.
 • - De winactie is exclusief montage en dient dus zelf bevestigd te worden,
 • - Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen,
 • - Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • - Voor vragen en of klachten kun je contact opnemen met Moblr via [email protected].